Teave EMIR-i kohta

Teave EMIR-i ehk turuvälistele tuletisinstrumentidele rakenduva Euroopa Liidu määruse kohta

EMIR (European Market Infrastructure Regulation) on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012, 4. juulist 2012, mis reguleerib börsiväliseid tehinguid tuletisinstrumentiga. Antud määrus kehtestab ühtsed reeglid turuväliste tuletistehingute tegemiseks, tuletistehingutega seotud riskide maandamiseks ning tehingute raporteerimiseks.

EMIR-i nõuded rakenduvad turuvälistele tuletistehingutele, sh osadele Finantstehingute ja Väärtpaberitehingute raamlepingute alusel sooritatavatele tehingutele – sh valuutaderivatiividele (forwardid, swapid). EMIR-i nõuded rakenduvad nii finantssektorile kui ka finantssektori välistele vastaspooltele. EMIR-i nõuded ei rakendu füüsilistele isikutele ning teatud riiklikele jmt organisatsioonidele.

Peamised EMIR-i kehtestatavad nõuded tuletistehingutele on järgmised:

  • Kohustus raporteerida tuletistehingud kauplemisteabehoidlasse
  • Kohustus keskselt kliirida teatud turuväliste tuletisinstrumentidega tehtavad tehingud läbi keskse vastaspoole;
  • Kohustuslikud riskimaandamismeetmed.


Lisainfo: http://www.esma.europa.eu/page/post-trading

Alates 12. veebruarist 2014 kehtib nõue kõikidest tehingutest tuletisinstrumentidega raporteerida kauplemisteabehoidlatesse. Kauplemisteabe raporteerimine on kohustuslik EU/EEA riigis registreeritud mõlemale tehingu osapoolele (välja arvatud eraisikutele, keskpankadele ja mõningatele avaliku sektori asutustele).

Finantstehingute kliendilepingut sõlmides volitab klient Versobank’a raporteerima panga ja kliendi vahelised tuletistehingud panga valitud kauplemisteabehoidlasse muuhulgas ka kliendi eest. Tehingute raporteerimisel kehtib nõue identifitseerida tehingute mitte-eraisikutest vastaspooled uue juriidilise isiku tunnuskoodiga (LEI, Legal Entity Identifier). Tegemist on globaalselt väljatöötatava tehingute vastaspoolte identifitseerimiseks mõeldud koodiga.

Juhul kui klient ei ole endale taotlenud LEI koodi (või sellega võrdväärset tunnuskoodi), ei pruugi Versobank’al olla võimalik kliendi nimel tuletistehinguid raporteerida ning tehingud tuleb raporteerida kliendil endal. Samuti võib Versobank selle koodi puudumisel keelduda kliendiga uute tuletistehingute tegemisest.

LEI koode väljastavate organisatsioonide täisnimekiri on toodud internetileheküljel www.leiroc.org. LEI koodi (või sellega võrdväärse tunnuskoodi) taotlemise ja omamisega seotud kulud kannab klient. LEI koodi võib klient hankida iseseisvalt või sõlmida Versobank’aga lepingu mille alusel pank hangib LEI koodi kliendile ise.