VersobankUudisedUudiste arhiiv2018Versobanki kliendid vajavad kontot teises pangas

Versobanki kliendid vajavad kontot teises pangas

KPMG Baltics OÜ pressiteade

29. märts 2018

Versobanki kliendid vajavad kontot teises pangas

Likvideerimisel oleva Versobanki kliendid peavad omama kontot mõnes teises pangas, sest peale pangakontode sulgemist 26. märtsil ei saa Versobanki kontodele enam ühtegi makset vastu võtta. Tagatisfond hüvitab vaid pangakontode sulgemise hetkel kontol olnud rahasumma kuni 100 000 euro ulatuses, teatasid panga likvideerijad.

Kindlasti peavad Versobanki pensionäridest ja teistest toetusesaajatest kliendid tegema 5. aprillil makstava pensioni või toetuse kättesaamiseks Sotsiaalkindlustusametile avalduse, et nad soovivad pensioni edaspidi kanda mõnda teise panka. Juhul kui pensionäril ei ole teist kontot, siis tuleb see mõnes Eesti kommertspangas avada. Pensionäride ja teiste klientide olemasolevad hoiused kuuluvad alates 5. aprillist hüvitamisele kuni 100 000 euro ulatuses.

Likvideerijad saadavad hoiuste hüvitamist puudutava teabe kõigile Versobanki klientidele, kelle e-maili aadress on pangaandmetes kirjas ning lisaks avaldatakse juhised ka ajakirjanduses. Likvideerimismenetluse ametliku teate leiab Versobanki veebilehelt www.versobank.ee.

„Alates tänasest saavad likvideerimisel oleva Versobanki kõik kliendid kontrollida oma hoiuse saldot Versobanki internetipangas aadressil www.versobank.com. Lisaks tuleb hoiustajal Tagatisfondist hüvitise saamiseks täita avaldus, mille leiab alates tänasest Versobanki internetipangas,“ ütles Versobanki likvideerija, KPMG Baltics OÜ vandeaudiitor Eero Kaup.

Versobank.com kaudu kontoseisu kontrollimisel esines neljapäeval tõrkeid, kuid nende kõrvaldamisega tegeldakse aktiivselt.

Juhul kui hoiustajal puudub ligipääs Versobanki internetipangale, siis on alates 29. märtsist 2018 tööpäeviti kell 09.00-17.00 avatud ka teeninduslett Versobanki asukohas Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn. Täiendava info saamiseks tuleb pöörduda likvideerija poole (telefon 5679 8500 (tööpäeviti kell 09.00-17.00); e-post versobank@kpmg.ee).

Vastavalt Harju maakohtu määrusele on Versobanki likvideerijad vandeaudiitor Eero Kaup (KPMG Baltics OÜ partner), siseaudiitor Viljar Alnek (KPMG Baltics OÜ siseauditi teenuste juht) ning vandeadvokaat Ksenia Kravtšenko (Advokaadibüroo KPMG Law OÜ). Finantsinspektsioon arvestas likvideerijate nimetamisel nende erapooletust, kvalifikatsiooni ning võimekust läbi viia krediidiasutuse likvideerimine, mis oma olemuselt on kompleksne ülesanne ja nõuab mitmete valdkondade tipptasemel pädevust.

Panga likvideerijad on alustanud tööülesannete täitmist ning panga raamatupidamisandmetega tutvumist. Likvideerijad teevad tihedat koostööd Tagatisfondiga, et fond saaks alustada Versobanki era- ja äriklientide kuni 100 000-euroste hoiuste hüvitamist 5. aprillil. Kaup lisas, et vastavalt seadusele kestab krediidiasutuse likvideerimisprotsess vähemalt kuus kuud ning likvideerijad loodavad, et koostöö eri osapooltega laabub hästi.

Versobank ASi likvideerimise ladusa toimimise huvides on Tagatisfond otsustanud alates 5. aprillist 2018 hüvitada panga hoiustajate hoiused ja investeeringud vastavalt seaduses sätestatud piirmäärale, kuni 100 000 euro ulatuses hoiustaja kohta ning kuni 20 000 eurot investeerimisteenuse kliendi kohta. Mitteresidentide hoiused on samuti tagatud ning kuuluvad hüvitamisele seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Täpse hüvitamisele kuuluva summa annab klientidele ja Tagatisfondile teada Versobank ASi likvideerija, kes on kohustatud kahe tööpäeva jooksul tagama igale hoiustajale võimaluse tutvuda oma hoiuse kohta olemasolevate raamatupidamisandmetega ning saada hoiuse saldo kohta teade.

Tagatisfondi poolt hüvitamisele mittekuuluvad hoiused on loetletud tagatisfondi seaduse paragrahvis 30, nt hoiused, mille on hoiustanud Eesti riik või välisriik või nendega seotud asutused, krediidiasutused, kindlustusandjad, fondivalitsejad jm finantsasutused. Tagatisfondi poolt hüvitamata jäävad nõudeid käsitletakse panga üldises likvideerimismenetluses.

Tagatisfond ei hüvita hoiust, mis on konfiskeeritud rahapesu või terrorismi rahastamise kohtuasjas süüdimõistva otsusega. Kui hoiuse käsutamine on piiratud rahapesu andmebüroo ettekirjutusega või hoius on arestitud kriminaalmenetluses rahapesu või terrorismi rahastamise asjas, peatub hoiuse hüvitamine kuni ettekirjutuse kehtetuks tunnistamiseni või kohtuotsuse jõustumiseni. Likvideerijad teatavad nõuete kogumisest, käsitlemisest ja rahuldamisest eraldi vastavalt seadusele.

Vastavalt krediidiasutuste seadusele peavad likvideerijad teostama krediidiasutuse kõigi varade täieliku inventuuri lõpetamisotsuse jõustumise päeva seisuga, avaldama krediidiasutuse likvideerimismenetluse teate vähemalt kahes ülevabariigilise levikuga ajalehes kahel korral kahenädalase vaheajaga ning teatama kõigile teada olevatele võlausaldajatele likvideerimismenetlusest kirjalikult, teatades ühtlasi, millise krediidiasutuse kaudu toimub nõudesummade väljamaksmine. Samuti peavad likvideerijad muuhulgas nõudma kõigilt teada olevatelt võlausaldajatelt nende rahaliste nõuete saldokinnituse esitamist kahe kuu jooksul, arvates esimese likvideerimisteate ajalehes ilmumise päevast.

 

Kontaktid