EraklientLaenudIntressimäär

Intressimäär

Pank väljastab laene nii fikseeritud kui muutuva intressimääraga. Reeglina sõlmitakse kuni aastase tähtajaga laenulepingud fikseeritud intressimääraga ja üle aastase tähtajaga laenulepingud muutuva intressimääraga.

Kui intressi aluseks on 6 kuu EURIBOR, siis fikseerib pank EURIBOR'i muutused järgnevaks kuue-kuuliseks perioodiks (ajavahemik, mille vältel intress ei muutu) kaks korda aastas lepingu sõlmimise kuule järgneva iga kuuenda kuu intressi maksmise tähtpäeval, lähtudes intressi maksmise tähtpäeval kehtivast EURIBOR'ist. Lepingu sõlmimisel lähtuvad lepinguosalised lepingu sõlmimise päeval kehtinud EURIBOR'st. Hetkel kehtiva 6 kuu EURIBOR'iga ning selle muutuste ajalooga on võimalik tutvuda interneti leheküljel: www.euribor-ebf.eu

Kui intressi aluseks on panga Baasintress siis fikseerib pank Baasintressi muutused järgnevaks ühe-kuuliseks perioodiks (ajavahemik, mille vältel Baasintress ei muutu) üks kord kuus lepingu sõlmimise kuule iga järgneva kuu intressi maksmise tähtpäeval, lähtudes intressi maksmise tähtpäeval kehtivast Baasintressist. Baasintressi määramisel lähtub pank üldistest intressimäärade tasemest pankadevahelisel rahaturul, intressitasemete ootustest, seadusandlikust keskkonnast, inflatsiooninägemusest ja majanduse üldarengutrendidest, mis mõjutavad panga tegelikke ja oodatavaid kulusid võõrvahendite kaasamisel. Kuna baasintress kajastab täpsemalt panga tegelikku ressursi hinda siis on reeglina Baasintressile lisanduv marginaal oluliselt madalam, kui EURIBOR'ga seotud laenudel. Samuti, hoolimata lühemast fikseeringuperioodist, on Baasintressi muutuse amplituud reeglina oluliselt väiksem kui EURIBOR'il.

Kui lepingus on kokku lepitud muutuv intressimäär võimaldab pank klientidel, kes ei ole nõus intressi muutusega ning on sellest panka kirjalikult informeerinud mitte hiljem kui kolm kuud pärast Baasintressi muutumise teate kättesaamist laenuleping erakorraliselt üles öelda ilma lepingus sätestatud laenu ennetähtaegse tagastamise leppetasu nõudmata.

Hetkel kehtivaks panga Baasintressiks on 1.25% (kehtib alates 01.03.2016).